Бюджетний регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Крупецької

сільської ради

від 23 вересня 2020 року № 3

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

проходження бюджетного процесу на рівні сільського бюджету Крупецької сільської ради

1. Загальна частина

1.1. Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу на рівні сільського бюджету Крупецької сільської ради (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання сільського бюджету (включаючи внесення змін до рішення про сільський бюджет) та звітування про його виконання.

1.2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Крупецькою сільською радою, її виконавчим органом та структурними підрозділами протягом бюджетного періоду.

1.3. Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

1.4. Бюджетний регламент складається з наступних розділів:

складання прогнозу сільського бюджету, проекту сільського бюджету та підготовки проекту рішення про бюджет Крупецької сільської ради;

розгляду та схвалення виконавчим комітетом Крупецької сільської ради прогнозу сільського бюджету та проекту рішення про бюджет Крупецької сільської ради;

подання та розгляду прогнозу сільського бюджету та проекту рішення про бюджет Крупецької сільської ради на розгляд Крупецької сільської ради;

затвердження Крупецькою сільською радою рішення про бюджет Крупецької сільської ради;

організації та управління виконанням сільського бюджету, в тому числі в частині затвердження розпису сільського бюджету та забезпечення його збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, казначейства;

внесення змін до рішення про бюджет Крупецької сільської ради;

підготовці інформації про виконання сільського бюджету, поданні квартальних та річного звітів до Крупецької сільської ради та участі представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у раді;

забезпечення доступності інформації про сільський бюджет, зокрема публікації рішень про сільський бюджет, квартальних звітів про їх виконання, та публічного представлення інформації про виконання сільського бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу.

 1. Складання прогнозу сільського бюджету, проекту сільського бюджету та підготовки проекту рішення про бюджет Крупецької сільської ради

2.1. Складання прогнозу та проекту сільського бюджету здійснюється поетапно з урахуванням розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку ОТГ, індикативних прогнозних показників сільського бюджету на середньостроковий період, який є основою для складання проекту сільського бюджету.

2.2. План заходів із складання прогнозу та проект сільського бюджету складається щороку відповідно до додатків 1, 2 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

2.3. Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період та аналізу виконання сільського бюджету у попередніх та поточних періодах здійснюються фінансово-бухгалтерським відділом попередні розрахунки показників:

 • доходної частини сільського бюджету;
 • видаткової частини сільського бюджету;
 • фінансування сільського бюджету.

2.4. Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України, відділ фінансів Крупецької сільської ради доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів.

Начальник відділу фінансів Крупецької сільської ради розробляє та у визначені терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів:

1) Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, розроблену згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України;

2) граничні показники видатків сільського бюджету на середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

2.5.Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення пропозицій до прогнозу сільського бюджету та бюджетних запитів для подання до відділу фінансів в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих пропозицій до прогнозу сільського бюджету та бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу сільського бюджету та проекту сільського бюджету, згідно з вимогами відділу фінансів Крупецької сільської ради.

При розробленні бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів з сільського бюджету, у тому числі учасників консультацій з громадськістю (зокрема, які залишилися на контролі після таких консультацій, проведених в попередньому році), і враховують їх у разі доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність цілям та завданням сільських цільових (комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів тощо) та можливості реалізації за рахунок коштів сільського бюджету (виходячи з реальних фінансових можливостей сільського бюджету та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень сільського бюджету, визначених Бюджетним кодексом України).

2.6. Відділ фінансів Крупецької сільської ради здійснює аналіз поданих пропозицій до прогнозу сільського бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків сільського бюджету і вимогам, доведених інструкцій.

На основі аналізу начальник відділу фінансів приймає рішення про включення пропозицій до прогнозу сільського бюджету.

2.7  Відділ фінансів Крупецької сільської ради на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу начальник відділу фінансів приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту сільського бюджету.

2.8. Начальник відділу фінансів готує прогноз та проект рішення про сільський бюджет на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України.

Після отримання від Міністерства фінансів України показників міжбюджетних відносин і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів, які були проголосовані Верховною радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України в другому читанні, начальник відділу фінансів, у разі необхідності, готує пропозиції до проекту рішення про сільський бюджет.

2.9. Основними вимогами до проекту сільського бюджету є:

1) застосування принципу обґрунтування видатків (тобто головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів);

2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування місцевого боргу;

3) при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках;

 1. Розгляд та схвалення виконавчим комітетом Крупецької сільської ради прогнозу сільського бюджету та проекту рішення

                                про бюджет Крупецької сільської ради

 

3.1. Підготовлений начальником відділу фінансів прогноз сільського бюджету на середньостроковий період та проект рішення про бюджет Крупецької сільської ради подається на схвалення до виконавчого комітету Крупецької сільської ради.

3.2. Разом з проектом рішення про бюджет Крупецької сільської ради подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан ОТГ і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту сільського бюджету;

б) оцінку доходів сільського бюджету з урахуванням втрат доходів сільського бюджету внаслідок наданих Крупецькою сільською радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про сільський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) показники витрат сільського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних проектів;

6) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів);

7) інформацію про хід виконання сільського бюджету у поточному бюджетному періоді;

8) пояснення розпорядників бюджетних коштів до проекту сільського бюджету (у разі потреби надаються до постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва).

 1. Подання та розгляд прогнозу сільського бюджету та проекту рішення про бюджет Крупецької сільської ради на розгляд Крупецької сільської ради

4.1. Начальник відділу фінансів після схвалення виконавчим комітетом Крупецької сільської ради надає на розгляд постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва прогноз сільського бюджету та проект сільського бюджету з відповідними матеріалами.

4.2. Прогноз сільського бюджету містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Крупецької сільської ради, враховані під час розроблення прогнозу;

2) загальні показники доходів і фінансування сільського бюджету, повернення кредитів до сільського бюджету, загальні граничні показники видатків сільського бюджету та надання кредитів з сільського бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів сільського бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) сільського бюджету, показники за основними джерелами фінансування (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків сільського бюджету та надання кредитів з сільського бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків сільського бюджету та надання кредитів з сільського бюджету;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про сільський бюджет.

4.3. Проектом рішення про сільський бюджет визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування сільського бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) сільського бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного кодексу України;

3) доходи сільського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування сільського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів сільського бюджету;

8) перелік захищених видатків сільського бюджету;

9) додаткові положення, що регламентують процес виконання сільського бюджету.

 1. Затвердження Крупецькою сільською радою рішення про  бюджет Крупецької сільської ради.

5.1. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості проект рішення про бюджет Крупецької сільської ради та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті Крупецької сільської ради.

5.2. Сільський бюджет затверджується рішенням Крупецької сільської ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Крупецька сільська рада при затвердженні сільського бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, базова/реверсна дотація), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Крупецька сільська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

5.3. Крупецька сільська рада, при затверджені сільського бюджету, враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Організація та управління виконанням сільського бюджету, в тому числі в частині затвердження розпису сільського бюджету та забезпечення його збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, Казначейства

6.1. Загальну організацію і управління виконанням сільського бюджету, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює відділ фінансів.

6.2. Сільський бюджет виконується за розписом, який затверджується Крупецьким сільським головою.

6.3. При виконанні сільського бюджету застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

За рішенням Крупецької сільської ради при виконанні сільського бюджету обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору.

Порядок обслуговування коштів сільського бюджету у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, а також особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання сільського бюджету щодо таких коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Нацбанком.

6.4. Відділ фінансів за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання сільського бюджету за доходами здійснює аналіз доходів сільського бюджету.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до сільського бюджету податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

6.5. Виконання сільського бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46-51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.

6.6. План заходів щодо організації виконання сільського бюджету складається щороку відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

6.7. Особливості виконання сільського бюджету у разі несвоєчасного його прийняття.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет Крупецької сільської ради, виконавчий комітет Крупецької сільської ради має право здійснювати витрати сільського бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про бюджет Крупецької сільської ради на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про сільський бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Крупецької сільської ради та поданому на розгляд Крупецької сільської ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування сільського бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про сільський бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків сільського бюджету).

До прийняття рішення про сільський бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду сільського бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

У разі несвоєчасного прийняття рішення про сільський бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат сільського бюджету застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом — норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України).

Сільський бюджет виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який затверджується Крупецьким сільським головою.

 1. Внесення змін до рішення про сільський бюджет

7.1. Зміни до рішення про сільський бюджет можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету (на підставі офіційного висновку відділу фінансів про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету). Факт перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету визнається за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків відділу фінансів за умови перевищення доходів загального фонду сільського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі сільського бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду сільського бюджету визнається на підставі офіційного висновку відділу фінансів за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду сільського бюджету, врахованих у розписі сільського бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) сільського бюджету

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

7.2. Рішення про внесення змін до сільського бюджету ухвалюється Крупецькою сільською радою.

Проекти таких рішень готує начальник відділу фінансів, головні розпорядники бюджетних коштів, погоджує постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

7.3. Крупецька сільська рада в рішенні про бюджет Крупецької сільської ради на відповідний рік надає право виконавчому комітету Крупецької сільської  ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків сільського бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету) за рішенням виконавчого комітету Крупецької сільської ради або розпорядженням Крупецького сільського голови.

 1. Підготовка інформації про виконання сільського бюджету, подання квартальних та річного звітів до Крупецької сільської ради

та участь представників органів місцевого самоврядування під час

розгляду звітів у раді

8.1. Звітність про виконання сільського бюджету визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61 Бюджетного кодексу України.

Орган Казначейства складає та подає Крупецькій сільській раді звітність про виконання сільського бюджету за встановленими формами.

8.2. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Крупецькій сільській раді відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 Бюджетного кодексу України.

8.3. Квартальний та річний звіти про виконання сільського бюджету подаються до Крупецької сільської ради виконавчим комітетом Крупецької сільської ради в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

8.4. План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання сільського бюджету складається щороку відповідно до додатку 4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

 1. Забезпечення доступності інформації про сільський бюджет, зокрема публікація рішень про сільський бюджет, квартальних звітів про їх виконання, та публічне представлення інформації про виконання сільського бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу

9.1. Інформація про виконання сільського бюджету, у тому числі квартальні та річний звіти про виконання сільського бюджету підлягають оприлюдненню на сайті Крупецької сільської ради.

Інформація про виконання сільського бюджету має містити показники сільського бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів сільського бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

9.2. Головні розпорядники коштів сільського бюджету розміщують бюджетні запити на офіційному сайті або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше ніж через три робочих дні після подання Крупецькій сільській раді проекту рішення про бюджет Крупецької сільської ради.

9.3. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті Крупецької сільської ради:

-інформацію про цілі державної політики у відповідні сфері діяльності, формування або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період — до 15 березня року, що настає за звітним;

-паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

-звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період – протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;

-звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів – один раз на півріччя (рік) до 20 числа місяця наступного за звітним періодом;

-результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період – у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

 

 

Сільський голова                                                                                          Валерій МИХАЛЮК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора